Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP w Krakowie), Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, adres e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl, tel. (12) 428-78-70, fax (12) 422-97-85.

II. Inspektor Ochrony Danych:

W WUP w Krakowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@wup-krakow.pl lub kierując korespondencję na adres Administratora wskazany powyżej.

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestnika Projektu:

imię, nazwisko, PESEL, płeć, wiek w chwili przystępowania do projektu, wykształcenie, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica (opcjonalnie), nr budynku (opcjonalnie), nr lokalu (opcjonalnie), kod pocztowy (opcjonalnie), telefon kontaktowy, adres e-mail, status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu.

IV. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy tj. w celu związanym z realizacją projektu pilotażowego i archiwizowaniem danych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez WUP w Krakowie projektu pilotażowego pn. „Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość” (zwanego dalej Projektem) w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konkursu na realizację programów pilotażowych pn. „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021-2022, w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju” finansowanego jest ze środków Funduszu Pracy, w szczególności w celu: udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwalnym i statystycznym.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych jest niezbędne, aby uczestniczyć w realizacji Projektu, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości pozyskania wsparcia w ramach Projektu.

VI. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji Projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zakończenia okresu archiwizacyjnego wynikającego z obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w tym ministrowi właściwemu ds. pracy, a także podmiotom realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. pracy kontrole i audyty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz Partnerowi Projektu tj. Fundacji Nauka Biznes, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków i podmiotom, z którymi Partner ma podpisane umowy o świadczenie usług w związku z realizacją Projektu. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi WUP w Krakowie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

IX. Informacje pozostałe:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.