Polityka prywatności i Polityka Plików Cookies

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka, Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Portal – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://kompetencjedlapracy.pl .
 6. Użytkownik –osoba fizyczna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7. Projekt – projekt pilotażowy pn. „Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość” .

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PORTALU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. KORZYSTANIE Z PORTALU

  • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta w Portalu) przetwarzane są przez Administratora:
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, udostępniania formularzy kontaktowych (dostępnych pod adresem: https://kompetencjedlapracy.pl/kontakt) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy bądź odpowiedzi na zadanie pytania i kontakt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
   • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. REJESTRACJA W PORTALU

  • Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu wymaga zarejestrowania w Portalu i założenia konta Użytkownika.
  • Rejestracja i założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi takie możliwości jak:
   • wzięcie udziału w 15 interaktywnych kurach edukacyjnych zakończonych testem z wiedzy oraz otrzymaniem certyfikatu,
   • udzielania się w forum dotyczącym danego kursu.
  • Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), status (osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy), oddział powiatowego urzędu pracy w którym dana osoba jest zarejestrowana oraz hasło. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  • Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Portalu, w celu wsparcia podczas korzystania z Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • w celach monitoringu, ewaluacji, kontroli oraz audytu i sprawozdawczości związanych z korzystaniem z Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), tj. w celu związanym z realizacją projektu pilotażowego oraz podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawdzeniu funkcjonalności Portalu,
   • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawnym zarchiwizowaniu danych osobowych Użytkowników,
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
   • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw,
   • w celach informacyjno - promocyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), tj. w celu związanym z realizacją projektu pilotażowego.
  • Jeżeli Użytkownik umieszcza w Portalu, np. w zakładce Forum dotyczącej kursu, jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
 3. FORMULARZE KONTAKTOWE

  • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych jak również przy wykorzystaniu adresu mailowego podanego na Portalu (kontakt@kompetencjedlapracy.pl). Skorzystanie z formularza bądź przesłanie wiadomości email do Administratora wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator będzie przetwarzać do momentu zakończenia realizacji Projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zakończenia okresu archiwizacyjnego wynikającego z obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został określony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
  • Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
  • Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
  • Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane oraz gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
  • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:

  • Pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków;
  • Mailowo pod adresem mailowym Administratora: ochronadanych@wup-krakow.pl;
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, w tym ministrowi właściwemu ds. pracy, a także podmiotom realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. pracy kontrole i audyty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu oraz Partnerowi Projektu tj. Fundacji Nauka Biznes, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków i podmiotom, z którymi Partner ma podpisane umowy o świadczenie usług w związku z realizacją Projektu. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Portalu do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków bądź mailowo pod adresem mailowym Administratora: ochronadanych@wup-kraków.pl.

X. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na Portalu. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.

XI. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 1. Cookies „serwisowe”
  • Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
   • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
   • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
   • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
  • Rodzaje plików cookies stosowane przez Administratora:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
   • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.