Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik –osoba fizyczna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, odwiedzająca Portal dostępny pod adresem https://kompetencjedlapracy.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony opisanych w niniejszym Regulaminie;

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kompetencjedlapracy.pl;

 3. Strona, Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem https://kompetencjedlapracy.pl;

 4. Profil Użytkownika, Konto – rozumie się przez to podstronę Portalu, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w 15 kursach e-learningowych. Dostęp do Profilu Użytkownika chroniony jest hasłem i loginem określanymi przez Użytkownika;

 5. Urząd – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30 – 107 Kraków, NIP 6762129505, REGON 357114075;

 6. Administrator Portalu - Fundacja Nauka Biznes, ul. Grodzka 42/1, 31 044 Kraków, KRS 0000830677, NIP 6762578404, REGON 385654878;

 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal, dostępny pod adresem: https://kompetencjedlapracy.pl jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30 – 107 Kraków, NIP 6762129505, REGON 357114075.

 2. Za pośrednictwem Portalu Urząd umożliwia Użytkownikom poszerzenie swojej wiedzy oraz umiejętności poprzez doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników będących osobami fizycznymi ze Strony.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Korzystanie z Portalu jest darmowe. Administrator Portalu nie pobiera żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkowników z Portalu. W razie otrzymania jakichkolwiek pism, maili bądź wiadomości w dowolnej formie zawierających żądanie zapłaty dot. korzystania z Portalu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem Portalu pod adresem mailowym: kontakt@kompetencjedlapracy.pl i przesłania tej wiadomości, a Administrator Portalu podejmie stosowne kroki prawne.

 2. Korzystanie z Portalu wymaga zarejestrowania w Portalu i założenia konta Użytkownika, jednakże do zarejestrowania się w Portalu niezbędne jest posiadanie jednorazowego kodu, który należy wpisać podczas rejestracji. Kod Użytkownik otrzymuje od Administratora Portalu. Użytkownik może również uzyskać kod kierując prośbę do Administratora Portalu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kompetencjedlapracy.pl.

 3. Rejestracja i założenie konta Użytkownika w Portalu daje Użytkownikowi takie możliwości jak:

  • wzięcie udziału w 15 interaktywnych kurach edukacyjnych zakończonych testem z wiedzy oraz otrzymaniem certyfikatu,

  • udzielania się w forum dotyczącym danego kursu,

  • możliwość komentowania i oceniania filmu gwiazdkami w skali od 1 do 5.

 4. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), status (osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy), oddział powiatowego urzędu pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana oraz hasło. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

 5. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej, o podanych danych osobowych oraz informacji o statusie oraz właściwym urzędzie pracy może być zarejestrowany tylko raz.

 6. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz akceptację tresci polityki prywatności oraz polityki plików Cookies.

 7. Administrator Portalu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo Polityki Prywatności, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  • dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora Portalu za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Urzędu oraz Administratora Portalu.

 8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Urzędu oraz Administratora Portalu.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Administrator Portalu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Portalu,

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony jedynie na własny użytek (zakaz korzystania z Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej),

  • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Strony, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 11. Użytkownicy, którzy mają założone Konta na Portalu, mają możliwość dodania danego kursu z platformy do swoich ulubionych, możliwość komentowania i oceniania kursu gwiazdkami w skali od 1 do 5 i możliwość wykonania testu w celu sprawdzenia swojej wiedzy na temat kursu.

 12. Użytkownik odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie opinie, które dodał do Portalu wobec danego kursu. Urząd oraz Administrator Portalu nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie opinii dodanych przez Użytkowników, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Portalu. Opinie są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Portalu.

 13. Użytkownik nie może dodawać komentarzy, które:

  • zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe,

  • naruszają bądź mogą naruszać dobra osobiste innych osób lub podmiotów,

  • zawierają treści niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia wszelkiego rodzaju materiały, w tym między innymi wszelkie materiały zachęcające do postępowania, które stanowi przestępstwo, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lokalne, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodow,

  • zawierają wszelkiego rodzaju reklamy lub nakłaniania,

  • stanowią podszywanie się pod inne osoby lub podające fałszywe informacje,

  • zawierają dane osobowe, takie jak wiadomości zawierające numery telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, numery kont, adresy lub referencje pracodawców,

  • zawierają wiadomości, które oferują nieautoryzowane pobieranie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub informacjami publicznymi.

W takim wypadku Administrator Portalu zastrzega sobie wyłączne prawo i możliwość kasowania takich komentarzy, jak również do usuwania Konta Użytkownika, który umieścił taki komentarz.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały udostępnione Uczestnikom jak również wszelkie inne materiały użyte bądź udostępnione podczas kursu są chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie tych materiałów w celu innym niż uczestnictwo w kursie, a zwłaszcza zamieszczanie tych materiałów w sieci Internet, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw twórców do tych materiałów. W razie uzyskania informacji o naruszeniu praw autorskich przez Uczestnika, Administrator Portalu podejmie stosowne kroki prawne.

 2. Podczas kursów obowiązuje całkowity zakaz filmowania, bądź utrwalania głosu prowadzących szkolenia. Takie działanie stanowi naruszenie praw autorskich do materiałów i treści przekazywanych podczas kursów oraz naruszenie wizerunku prowadzących. W razie uzyskania informacji o takim działaniu przez Uczestnika, Admministrator Portalu podejmie stosowne kroki prawne.

V. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator Portalu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Portalu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  • pocztą na adres siedziby Urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków,

  • pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora Portalu: kontakt@kompetencjedlapracy.pl.

 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

 5. Administrator Portalu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30 – 107 Kraków, e-mail: ochronadanych@wup-krakow.pl.

 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd oraz uprawnienia Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.

VII. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  • przeglądarkę internetową,

  • aktywny adres e-mail,

  • aktywne połączenie z siecią Internet.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej Portalu.

 2. Niniejszy Regulamin jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.

 3. Administrator Portalu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Portalu.

 4. Urząd zastrzega sobie prawo do:

  • Okresowego wyłączania Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem,

  • Przerw w dostępie do Strony bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego,

  • Wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu albo Polityki Prywatności przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swój Profil Użytkownika na Portalu. Ustawienia konta Użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia konta.

 6. Właściwym prawem jest prawo polskie.

Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. do końca realizacji Projektu.